Hotline [024].3869 1973 | 0869 135 467
Quy trình và đơn xin bảo lưu kết quả học tập
quy trình BẢo lưu kết quả HỌC TẬP
Bước 1:  Sinh viên lấy mẫu Đơn xin bảo lưu tại Văn phòng Khoa KT&QH. Điền đầy đủ thông tin vào các mục.
Bước 2: Sinh viên xin xác nhận, chữ ký của GVCN và phụ huynh vào đơn.
Bước 3:  Sinh viên nộp đơn tại Văn phòng Khoa KT&QH để xin xác nhận của Ban chủ nhiệm khoa.
Bước 4: Sau khi có đầy đủ xác nhận, sinh viên nộp đơn tại Phòng CTCT & QLSV (Phòng 302.A1)
Bước 5: Sau 07 ngày làm việc, sinh viên đến Văn phòng Khoa KT&QH để nhận Quyết định bảo lưu.