Hotline [024].3869 1973 | 0869 135 467
Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Xây dựng
Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Xây dựng
( Ban hành theo quyết định số 33 ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng)
 
Nội dung chung và đối tượng áp dụng
-      Quy chế này quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, bao gồm: tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; xét và công nhận tốt nghiệp.
-      Quy chế này áp dụng đối với sinh viên các khoá đào tạo hệ chính quy ở trình độ đại học và cao đẳng trong các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng thực hiện theo hình thức tích luỹ tín chỉ.